tel.: 77 433 20 80
kom.: 694 147 363
Zamykanie naczynek - VeinWave
Vein­Wave™ — Nowa, rewolucyjna tech­nolo­gia leczenia naczynek

Urządze­nie Vein­Wave™ to najlep­szy możliwy wybór dla osób zma­ga­ją­cych się z prob­lem widocznych, pęknię­tych lub rozsz­er­zonych naczynek. Vein­Wave™ gwaran­tuje naty­ch­mi­as­towe, bez­pieczne i trwałe usunię­cie naczynek o określonej wielkości na twarzy, nogach, ramionach i innych częś­ci­ach ciała.

JAK DZI­AŁA VEINWAVE™?

Urządze­nie wyko­rzys­tuje pro­ces termo-?koagulacji, pole­ga­jący na dostar­cze­niu kon­trolowanej dawki energii o wysok­iej częs­totli­wości, co w efek­cie doprowadza do pod­grza­nia drob­nych naczyń krwionośnych. Ener­gia przenos­zona jest do miejsca wykony­wa­nia zabiegu poprzez ultra-?cienką igłę, zapew­ni­a­jącą dokładne dozowanie, bez żad­nego wpływu na skórę. Dzięki temu nie pojawia się ryzyko uszkodzenia tkanek pod­czas zabiegu. Ener­gia przekazy­wana jest wyłącznie do słabych lub uszkod­zonych naczynek krwionośnych, powodu­jąc ich zamknię­cie i naty­ch­mi­as­towe zniknięcie.

JAK WYGLĄDA ZABIEG?

Tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana pod­czas zabiegu wyko­rzys­tuje kon­trolowaną energię cieplną do zamknię­cia drob­nych naczynek. Ener­gia przekazy­wana jest przez bardzo cienką niklowaną igłę w cza­sie 0,2 sekundy. Czubek igły wprowadza się nad naczynko, tuż pod naskórek. Odstęp pomiędzy kole­jnymi przyłoże­ni­ami igły powinien oscy­lować wokół 1,5mm. Dostar­c­zone ciepło powoduje zamknię­cie naczynka, a otacza­jące tkanki nie ule­gają uszkodze­niu. Dzięki temu zostało zmin­i­mal­i­zowane potenc­jalne ryzyko pow­sta­nia prze­bar­wień i blizn.

Stan­dar­d­owe lecze­nie przy uży­ciu Vein­Wave™ trwa ok. 15 min. W tym cza­sie możliwe jest wye­lim­i­nowanie około 80 — 100 cm lec­zonych żył. Tuż po zabiegu może być widoczny niewielki obrzęk, który zwykle zanika w ciągu kilku godzin lub cza­sem dni. Efekt leczenia jest widoczny od razu.

Pod­czas zabiegu zamyka­nia naczynek osoba wykonu­jąca zabieg używa spec­jal­nej lampy nagłownej ze zin­te­growanym światłem spo­lary­zowanym. Dzięki pod­wójnie spo­lary­zowanemu światłu obraz naczyń krwionośnych zna­j­du­ją­cych się w obszarze zabiegowym jest ide­al­nie widoczny. Umożli­wia to naj­dokład­niejsze i najskuteczniejsze przeprowadze­nie zabiegu.

EFEKTY ZABIEGU:
ZALETY URZĄDZENIA VEINWAVE™:
  • Pewne i trwałe efekty leczenia niech­cianych, nieeste­ty­cznych naczynek
  • Krótki czas zabiegu i naty­ch­mi­as­towy efekt
  • Niska bolesność
  • Niewielkie ryzyko wys­tępowa­nia powikłań
  • Brak okresu rekon­wales­cencji (zabieg można wykony­wać przez cały rok, po zabiegu można się opalać)
  • Zabieg odpowiedni dla każdego rodzaju skóry
  • Skuteczność w lecze­niu wrażli­wych obszarów: twarz, kostki i kolana
  • Bez­in­wazyjna pro­ce­dura, wysoki stopień bez­pieczeństwa i cer­ty­fikacja FDA
facebook